Falco Molecule 10.2

Falco Molecule 10.2

Falco Software Company – 0,6MB – Shareware – Windows
3D Graphics Editor for molecule creating. OpenGL Editor to create chemical molecules.

Key features:
1. Creation of Atoms.
2. Selecting, Rotation, Scale, Moving.
3. Free Camera Rotation.
4. Object Manipulations.

Tổng quan

Falco Molecule là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Falco Software Company.

Phiên bản mới nhất của Falco Molecule là 10.2, phát hành vào ngày 04/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/04/2008.

Falco Molecule đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Falco Molecule Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Falco Molecule!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Falco Software Company
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại